КЗК отмени класирането в търг на община Каварна

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Каварна за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Каварна по две самостоятелно обособени позиции”, в частта му по обособена позиция №1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” за нуждите на община Каварна.

Проучването установи, че комисията на възложителя е приела незаконосъобразно писмената обосновка на класирания на първо място участник в процедурата „БТК“ ЕАД за 20 на сто по-благоприятно предлолжение от средната стойност на останалите оферти по показател Д1 („брой включени минути за национални разговори извън групата към всички национални мрежи).

Оценителната комисия е обосновала приемането на обосновката с наличието на изключително благоприятни условия, свързани с решения на КРС от 2013 г., водещи до поетапно намаляване на цените за терминиране в обществени телефонни и мобилни мрежи. Решенията на КРС касаят пазара на едро, докато предметът на обществената поръчка се отнася до пазара на дребно на предоставяне на далекосъобщителни услуги. С оглед на това КЗК приема, че комисията на възложителя не е изложила обективни обстоятелства при приемането на обосновката на „БТК“ ЕАД, които да обуславят “изключително благоприятни условия за участника”, поради което документът е приет незаконосъобразно.

КЗК връща процедурата на етар “разглеждане на техническите предложения на участниците”.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.