КЗК отмени класирането в търг на община Гърмен

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Гърмен за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура – външен водопровод и напорен водоем на територията на община Гърмен” по две обособени позиции: обособена поизция 1 –„Допълнително водоснабдяване на с. Рибново с подобект –Напорен водоем V =2х400 м3, водни камери, суха камера и входна кабина” и обособена позиция 2 –„Външен водопровод и напорен водоем V=250м3 за с. Долно Дряново”.

На първо място производството установи, че комисията за провеждане на процедурата не е мотивирала присъдените точки за техническите предложения на участниците, в резултат на което е извършила оценяване в противоречие с принципа за публичност и прозрачност. Самата комисия освен това е в незаконосъобразен състав.

Също така, от плик 1 от офертата на избрания за изпълнител участник по обособена позиция 1 „ВиК ГЪРМЕН” ДЗЗД е видно, че участникът не е покрил минималното изискване на възложителя за представяне на застрахователна полица за валидна застраховка за строителство на обекти от II-ра категория, IV-та група строежи. Комисията не е установила несъответствието и не е изискала отстраняването му в предоставения от ЗОП допълнителен срок, което е довело до незаконосъобразно допускане на „ВиК ГЪРМЕН” ДЗЗД до участие в процедурата.

По отношение на предложения от Обединение „ГЪРМЕН 2014” инженерно-технически състав проучването установи, че един от предложените експерти не покрива изискванията на възложителя. Комисията не е констатирала това несъответствие при преценка на критериите за подбор и не е указала на участника да го отстрани по реда на ЗОП.

Тъй като възложителят е сключил договори за възлагане на обществената поръчка, а съгласно ЗОП няма такова право преди изтичане на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати, като същевременно КЗК е установила нарушение на закона съгласно чл. 122г, ал. 1, т.6 от ЗОП, засегнало възможността на лицето, подало жалба, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител, Комисията за защита на конкуренцията отменя решението за класиране като незаконосъобразно, при което засегнатите страни могат да търсят правата си по реда на ГПК.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.