КЗК отмени класирането в търг на НКЖИ за линията Видин – София

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на генералния директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на техническия проект по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец“.

Проучването по преписката установи, че избраният за изпълнител участник ЕТ „Ел Транс инженеринг – ВМ“ не е вписал в регистъра на ДНСК, съгласно чл. 166 от ЗУТ, тримата си ключови експерти, които ще оценяват съответствието на инвестиционните проекти и/или строителния надзор на обекта на поръчката.

КЗК счита, че действията на оценителната комисия са незаконосъобразни, тъй като не е констатирала пропуска в документите на участника и не е изискала от него доказателства, от които по безспорен начин да се установи, че включените като консултанти нови специалисти са вписани в регистъра на ДНСК.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.