КЗК отмени класирането в търг на Агенцията по вписванията

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, с което е обявено класирането и избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията” по двете обособени позиции.

Проучването установи, че класираният на първо място „АТС – България” ООД не е доказал, че оторизацията, с която разполага за двете обособени позиции, отговаря на изискванията на възложителя. Условието e предлаганите продукти да са от производителя на техниката, за която са предназначени, удостоверено с оторизация от производителя или негов представител за региона. Изводът е валиден и за двете обособени позиции на разглежданата обществена поръчка.

Комисията за провеждане на процедурата не е разгледала задълбочено представените доказателства и не е приложила правните възможности, уредени в ЗОП, да изиска от участника да предостави допълнителни доказателства, свързани със съответствието на техническата оферта на участника с изискванията на възложителя.

КЗК връща процедурата за възлагане на обществената поръчка от последното законосъобразно действие – разглеждане на документите от Плик № 2 на офертите съгласно указанията в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.