КЗК отмени класирането в търг на Агенцията по геодезия

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за обявяване на класиране и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Слатина, Столична община”.

Проучването установи, че избраният за изпълнител участник ДЗЗД „Аргус-Сървей“, обединение от „Сървей Груп” ЕООД и „Консултантска агенция Аргус“ ООД, е представил сертификат за въведен стандарт за качество БДС EN – ISO 9001:2008 единствено за „Сървей Груп” ЕООД. Оценителната комисия е приела, че ДЗЗД „Аргус-Сървей“ отговаря на критериите за подбор и го е допуснала до следващия етап в процедурата – оценка на техническо предложение.

КЗК счита, че сертификат за качество EN – ISO 9001:2008 или еквивалентeн следва да се представи за всеки един от участниците в Обединението, доколкото и двамата участници ще изпълняват заедно всички дейности по поръчката. В тази връзка КЗК приема, че действията на комисията са незаконосъобразни и обжалваната процедура следва да бъде върната за ново разглеждане на документите за подбор, като в определен срок „Консултантска агенция Аргус“ ООД следва да представи сертификат за въведен стандарт за качество БДС EN – ISO 9001:2008 или еквивалент или въведени вътрешни правила, регламентиращи управлението на качеството в юридическото лице (участника).

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор в Плик № 1 в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.