КЗК отмени класирането в обществени поръчки на София тех парк и МЗХ

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на София Тех Парк АД за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на обект „Иновационен форум”, реализиращ се по проект „Научно-технологичен парк”, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.”, по жалбата на ДЗЗД ПАРК СИТИ.

Проучването по преписката установи, че оценителната комисия е отстранила незаконосъобразно жалбоподателя от участие в процедурата.

Съгласно одобрената методика за оценка на предложенията, при констатирано несъответствие по подпоказател П 2.1. „Технологична последователност на процесите и дейностите”, част от техническите предложения, комисията следва да присъди минимален брой точки по съответния подпоказател, а не да отстрани изцяло офертата. Доколкото комисията за провеждане на процедурата следва да прилага методиката съобразно изискванията в документацията, отстраняването на жалбоподателя представлява нарушение на процедурата за избор на изпълнител.

КЗК връща обществената поръчка от етап разглеждане на техническите предложения съобразно мотивите в решението.

Също днес КЗК отмени като незаконосъобразна заповед на министъра на земеделието и храните за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) – до предоставянето на КВС на АГКК по реда на ЗКИР” по обособена позиция № 3 – съдебен район Карнобат, открита с Решение № РД 52-100 от 11.06.2012 г. на възложителя.

КЗК приема за основателно твърдението в жалбата на „Консултантска агенция Модекс” ЕООД, че изложените от комисията мотиви по отношение на поставените от нея точки на класирания на първо място участник ЕТ „Кулчев – Янко Тодоров“ по подпоказател „Обмен на данни и материали с ОСЗ“ са неясни и негодни да изпълнят изискванията за мотивираност на административния акт съгласно ЗОП. Предвид установената незаконосъобразност в действията на помощния орган на възложителя, касаещи неизпълнение на Решение № 461/14.01.2014 г. на ВАС относно извършеното оценяване по показател „Организация на работата” – т. 3. „Обмен на данни и материали с ОСЗ“, оспорваната Заповед № РД 52-19/26.02.2014 г. на министъра на земеделието и храните за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка, в частта за обособена позиция № 3, следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 2 от офертите на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.