КЗК отмени класирането в обществени поръчки на две столични болници

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на изпълнителния директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на текущи строително-ремонтни дейности в сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр.София, ул. „Коньовица“ 65 и гр. Банкя, ул. „Шейново“ 6“.

Проучването по преписката установи нарушение на Закона за обществените поръчки, извършено от страна на комисията за провеждане на процедурата, изразяващо се в немотивиране на поставените оценки по техническите показатели за оценка и в приемане/неприемане на писмени обосновки на участниците в процедурата по показател „срок на започване на работа след получаване на възлагателно писмо“.

КЗК връща процедурата на етап “разглеждане и оценка на документите” в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Също днес от КЗК огласиха решението си да отменят решение на изпълнителния директор на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, гр. София за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Ежедневни доставки на готова болнична храна по диети за пациентите и готова храна и тонизиращи напитки за дежурния персонал на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД.

Проучването установи, че между обявлението за обществената поръчка и документацията за участие има разминаване в текстове и противоречия, които водят до невъзможност за преценка от участниците за начина, по който трябва да изготвят офертата си.

Комисията връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка при спазване на мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.