КЗК отмени класирането в обществена поръчка на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД – София за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на готова храна за лежащо болни и дежурен персонал.“

Проучването установи, че при разглеждането и оценяването на техническите предложения на участниците комисията за провеждане на процедурата не е спазила методиката за оценка. В случая незаконосъобразно е извършено оценяване на техническата оферта на жалбоподателя „Парти Фууд“ ДЗЗД по подпоказател Т3 и Т4, на база критерии, които не са предварително оповестени. Също така липсват мотиви и аргументи от страна на комисията за поставените оценки на участниците. Налице е съществено нарушение на процедурата за избор на изпълнител, водещо до отмяна на обжалваното решение на възложителя за определяне на изпълнител в обществената поръчка.

В тази връзка КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.