КЗК отмени класирането в обществена поръчка на президентството

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на главния секретар на Президента на Република България за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на мрежово оборудване за нуждите на Администрацията на Президента на Република България“.

Проучването установи, че класираният на първо място участник „Стоун Компютърс“ АД не изпълнява минималните изисквания на възложителя за доказване на технически възможности. За един от експертите от неговия екип не е представен документ съгласно документацията за участие, който да докаже, че лицето е сертифициран експерт – доставчик на услуги – маршрутизиране и комутиране. В разрез с предварително обявените условия комисията е приела, че „Стоун Компютърс“ АД отговаря на изискванията на документацията. Описаният порок е съществен, тъй като ЗОП регламентира по императивен начин задължението на комисията да предостави на участниците възможност да отстранят констатирана липса на документ и/или несъответствие с критериите за подбор.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 1 съобразно мотивите, изложени в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.