КЗК отмени класирането в обществена поръчка на община Варна

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Варна за класиране на участниците и избор на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”

Проучването установи, че при назначаването на комисията за разглеждане и оценяване на офертите, възложителят е допуснал съществени нарушения на императивните изисквания на ЗОП, което води до незаконосъобразност на всички извършени от нея действия, включително и на решението за избор на изпълнител в процедурата. В случая единият от включените външни експерти в състава на комисията не притежава квалификация в съответствие с предмета на поръчката – реклама, презентация на дейности и разпространение на информация, а другият не е вписан в Списъка на външните експерти, воден от АОП, поради което не може да участва като такъв в състава на комисията.

КЗК връща процедурата за избор на изпълнител от етап издаване на нова заповед за назначаване на оценителна комисия при стриктно спазване на мотивите в решението и изискванията на закона.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.