КЗК отмени класирането в обществена поръчка на община Варна

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на община Варна за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, както и информиране, публичност и визуална идентификация по проект „Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/003 по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.“

Проучването по преписката показа, че комисията за провеждане на процедурата е приложила неправилно методиката за оценка на офертите, като е изискала писмена обосновка за предложения срок на изпълнение за всяка от включените 8 дейности в обществената поръчка, вместо за получената стойност от сбора им, който подлежи на оценяване според методиката. Офертите на участниците по 8-те дейности са елементи на предложението, подлежащо на оценяване и нямат самостоятелно качество на показател за оценка.

Предложението на класирания на първо място участник относно общия срок за изпълнение е 44 % по-благоприятно от това на останалите участници, поради което оценителната комисия е следвало да му изиска писмена обосновка по реда на ЗОП. Като не е извършила правилно дължимата проверка, комисията е нарушила императивна норма на закона, което представлява самостоятелно основание за отмяна на решението на възложителя за класиране и избор на изпълнител.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците и извършване на проверка за наличие на обстоятелства по чл.70, ал.1 от ЗОП в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.