КЗК отмени класирането в обществена поръчка на община Павликени

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Павликени за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Избор на изпълнител на Инженеринг на обект „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 чрез Министерство на културата – Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, „Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.

Проучването установи, че класираният на първо място „Водстрой ВТ“ АД не е доказал, че отговаря на изискванията на възложителя.

Условието е кандидатите да са изпълнили не по-малко от 1 договор за строителство през последните 5 г., сходен с предмета на поръчката. Допускането до класиране на участник в процедурата, чиято оферта не отговаря на предварително обявените изисквания от възложителя, представлява съществено нарушение, което се отразява на издаденото решение за класиране. В тази връзка решението на възложителя следва да се отмени като незаконосъобразно, а преписката да се върне на етап разглеждане на документите от плик № 1 „Документи за подбор“. Предвид факта, че комисията вече е предоставила възможност на „Водстрой ВТ“ АД да представи допълнителни доказателства за покриването на минималното изискване за опит в изпълнението на подобни договори по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, при връщането на процедурата комисията следва да отстрани офертата на този участник на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите от плик № 1 на участниците и преценка на условията за допустимост съобразно мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.