КЗК отмени класирането в обществена поръчка на НЗОК

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на управителя на Национална здравноосигурителна каса за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Усъвършенстване на работните процеси по обслужване на договорните партньори на Национална здравноосигурителна каса“.

Производството установи, че оценителната комисия не е изложила мотиви за поставените оценки на техническите предложения на участниците, като в по-голямата си част мотивите на комисията изцяло преповтарят текстове от методиката за оценка.

Един от основните принципи на ЗОП е принципът за прозрачност и КЗК счита, че той е нарушен, тъй като от изложеното в протокола от работата на комисията не може да се заключи защо жалбоподателят „ТехноЛогика“ ЕАД не е оценен с максималния брой точки. По същия начин комисията е подходила и при оценката на техническото предложение на избрания за изпълнител „Модерни работни процеси“ ДЗЗД, като изложените мотиви са сходни с тези в офертата на „ТехноЛогика“ ЕАД. В тази връзка КЗК счита, че оценяването по показател ТО – Техническа оценка е немотивирано и води до незаконосъобразност на поставените оценки.

Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на техническите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.