КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Министерство на земеделието

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на министъра на земеделието и храните за класирането и избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на Картата на възстановената собственост (КВС). Решението се обжалва в частта, касаеща класирането и определянето на изпълнител по обособени позиции №№ 3, 4 и 5;

Проучването показа, че оценителната комисия не е изложила самостоятелни мотиви за приемане на писмената обосновка на класирания на първо място участник „Геокадинженеринг” ООД за начина на образуване на ценовите му отстъпки по трите обособени позиции.

КЗК приема, че изложените в обосновката мотиви са неясни, не обосновават и не доказват възможността на участника да извърши дейността за посочените в офертата цени, в този смисъл обосновката не може да се приема като подробна и обосноваваща предложенията в офертата на участника. Липсата на конкретни и относими мотиви както в обосновката на участника, така и в протокола от работата на оценителната комисия представлява съществено нарушение на разпоредбите на ЗОП и е самостоятелно основание за отмяна на решението за избор на изпълнител в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и преценка на обосновките на участниците съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.