КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Министерство на правосъдието

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на главния секретар на Министерство на правосъдието (упълномощен със Заповед № ЛС-04-1810/08.11.2013 г. на Министъра на правосъдието) за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на правосъдието”.

По жалбата на „България Ер” АД производството установи, че комисията за провеждане на процедурата не е извършила сравнителен анализ на техническите предложения на участниците по показател П5 „Предложения на участника за преференции, бонуси и облекчени условия за възложителя”, не е изложила кратко описание на техническите  предложения на участниците и съответно не е мотивирала поставените оценки по този показател.

Липсата на описание на предложените от участниците преференции, бонуси и облекчени условия в полза на възложителя представлява неизпълнение на императивна разпоредба на ЗОП, тъй като именно тази информация от техническите оферти обосновава и определя оценяването по този показател.

Основателна е и претенцията на жалбоподателя, че в методиката за оценка на офертите не е посочен критерий за „по-благоприятни за възложителя бонуси и преференции”.

КЗК връща процедурата за повторно разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в процедурата в съответствие с изискванията на закона и указанията в мотивите на решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.