КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Министерство на културата

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на дирекция „Европейски програми и проекти“ в Министерство на културата, за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Верификация и извършване на проверки на място в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата неправилно е заключила, че предложеният ключов експерт – юрист от жалбоподателя „Делойт Одит“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя.

КЗК счита направеното заключение за необосновано и несъответстващо на изискванията в документацията, тъй като условието на възложителя е единствено да бъде доказан опит в областта на обществените поръчки, като така установеното изискване не посочва какви точно дейности се считат за релевантни, и следователно за съответстващ на минималното изискване следва да се приеме всякакъв професионален опит, стига да е свързан с областта на обществените поръчки. В случая участникът доказва опит на ключовия си експерт при осъществяване на одитни проверки и във връзка с контрола върху обществени поръчки, който безспорно показва участие в дейности от областта на обществените поръчки.

КЗК връща процедурата от етап проверка на документите в плик № 1 от подадените оферти при спазване на мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.