КЗК отмени класирането в обществена поръчка на МБАЛ в Сливен

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен, с предмет „Осигуряване на денонощна охрана – физическа защита, чрез невъоръжен персонал, обслужване на система за видео наблюдение и контрол на достъпа, на основната сграда, сградата на “Детско отделение” и болничния парк на МБАЛ” Д-р Иван Селимински” АД – гр. Сливен.

Към момента на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка и подаване на офертите минималната работна заплата е била 380 лв. С Постановление на Министерски съвет е опреден минимален размер на работната заплата 420 лв., считано от 01.01.2016 г. Изпълнението на обществените поръчки не се осъществява към датата на подаване на офертата, а на един по-късен етап, след приключването на процедурата и сключването на договора, до който се достига след поредица от действия от страна на възложителя и участниците, регламентирани в закона. Предвид това офертите следва да са съобразени не само с действащите към момента на подаването им правила, но и с правилата, които ще действат в момента на изпълнение на договора и които са станали известни към момента на подготовката на предложенията. В противен случай може да се достигне до невъзможност за изпълнение на договора при условията, които са оферирани.

В тази връзка КЗК приема, че предложението на избрания за изпълнител участник „Саламандър” ООД, базирано на минимална работна заплата от 380 лв., е било актуално към момента на подаване на офертите, но не отговаря на изискванията на трудовото и осигурителното законодателство относно момента на изпълнение на договора за обществената поръчка.

Комисията връща процедурата от етап ново разглеждане на ценовите предложения на обществена поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.