КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Института по метрология

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на Българския институт по метрология за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД „Национален център по метрология” и ГД „Мерки и измервателни уреди”, в частта по обособена позиция №2.

Проучването установи, че комисията по процедурата е извършила нарушение, като не е изискала от класирания на първо място участник по обособена позиция №2 ДЗЗД „В-5-М-СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ” представяне на допълнителни документи, доказващи съответствие на офертата на участника с изискванията на възложителя.

Производството показа, че кандидатът не е покрил изискването за изпълнени договори за доставка на „измервателни средства за тестване, изпитване и измерване”, придружени с референции за добро изпълнение, на стойност не по-малко от 504 000,00 лева без ДДС, като е представил 14 бр. договори в размер на 290 713 лв. без ДДС, сходни с предмета на поръчката. Също така обединението е представило за 5 от артикулите (стенд, манометър, тестер за проверка на скоростомери, уред за измерване на температура и др.) декларации за съответствие от производителя, но без протоколи за изпитване от акредитирана лаборатория, които служат като доказателство, че изделията са в съответствие с изискуемите Директиви на ЕС. Освен това в частта „Техническото предложение”, за артикул 2.5 „Манометър за измерване на налягането на автомобилните гуми”, липсва приложена декларация за съответствие и протоколи за изпитване в съответствие и с Директива 86/217/ЕИО.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на документите в плик №1 в съответствие с мотивите в решението.

Свързани публикации

1 Comment

  1. Безсмислено е да си чешем езиците как дадена поръчка била отменена. И какво като е отменена? Нищо – пак ще я пуснат и същите хора с модифициране името на кандидатстващия консорциум ще спечелят.
    Предложете следното и питайте администрациите: Щом КЗК е констатирала подобно нещо и е казала, че има нарушение кой ще носи отговорността? Нали щом има нарушение има нарушители? Значи трябва да глобят членовете на комисията, която и класирала този изпълнител. Докато не почнат да налагат такива наказания ще се избират свои фирми и ако мине. Сега не е минало – следващия път обаче ще мине.

Leave a Reply

Your email address will not be published.