КЗК отмени класирането в обществена поръчка на EVN-България

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на „EВН България Електроразпределение” ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на достъп и използване на резервна мрежа за пренос на данни”.

По жалбата на „БТК“ ЕАД проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата е допуснала нарушение на ЗОП, като не е аргументирала решението си да приеме писмената обосновка на класирания на първо място участник „Мобилтел” ЕАД относно предложената от него цена за изпълнение на поръчката.

Видно от представените в хода на производството пред КЗК доказателства, след като е установила, че предложената от „Мобилтел” ЕАД окончателна цена за изпълнение на поръчката е с повече от 20 % по-ниска от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници, комисията правилно е изискала от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото му предложение. Помощният орган обаче не е изпълнил коректно задължението си да извърши преценка на обективността на посочените от участника обстоятелства, като посочи мотивите, довели до съответното заключение. Липсата на мотиви при приемане на обосновката на значително по-благоприятното ценово предложение на даден участник противоречи на принципа на прозрачност в ЗОП и се явява съществено нарушение на процедурата за избор на изпълнител.

КЗК връща обществената поръчка от етап разглеждане на окончателните ценови предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.