КЗК отмени класирането в обществена поръчка на БДЖ

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителите на „БДЖ- Товарни превози“ ЕООД и „БДЖ- Пътнически превози“ ЕООД за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна на правоимащия персонал от „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД и „БДЖ- Пътнически превози“ ЕООД за едногодишен период”.

При извършената проверка КЗК установи, че класираният на първо място участник „Български пощи“ ЕАД е представил документ, който не съответства на изискванията на възложителя. Дружеството е следвало да представи декларация с основните договори за изработване и доставка на ваучери, изпълнени през последните три години, придружена от заверени копия на референции и заверени препоръки за добро изпълнение. Комисията за провеждане на процедурата е констатирала липсата на такъв документ в Плик №1 от офертата на „Български пощи“ ЕАД и е изискала да бъде представен допълнително. В представените документи обаче не се съдържа нито един посочен договор, като съответно няма приложени референции.

На следващо място проучването показа, че при разглеждане на ценовата оферта на „Български пощи“ ЕАД, комисията е установила допусната грешка в ценовото предложение на участника за „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и е направила преизчисление. КЗК счита, че това е съществено нарушение, тъй като се създава неяснота дали полученото при преизчисляване на предложението съответства на волята на участника, а също се променя и неговото ценово предложение.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите в плик 1.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.