КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Български пощи

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на лични предпазни средства за работещите в „Български пощи“ ЕАД“.
Проучването по преписката установи, че в състава на комисията за разглеждане и оценяване на офертите не са включени лица с необходимата квалификация и опит за провеждане на процедурата. Незаконосъобразният състав се отразява върху възможността на помощния орган да изпълни възложените му задачи, като разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците за изпълнение на поръчката.
Нарушението е съществено и представлява самостоятелно основание за отмяна на решението за класиране на участниците в процедурата, доколкото нелегитимният състав на назначената комисия води до незаконосъобразност на всички извършени действия по разглеждане и оценка на подадените оферти.
КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.