КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Агенция по геодезия

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа I клас, включваща 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Нивелачна линия № 11 от ВНР № 4 Русе до ВНР № 21 Левски (125 км), нивелачни полигони № ІV и № V“; Обособена позиция №2: „Нивелачна линия № 12 от ВНР № 4 Русе до ВНР № 399 Никопол (144 км), нивелачен полигон № IV“; Обособена позиция № 3: „Нивелачна линия № 45 от ВНР № 52 Златица до ВНР № 113 Пазарджик (92 км), нивелачни полигони № XVI и № XVII“, в частта по обособена позиция № 1.

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „ТМГ Груп“, че в процеса на оценяване на техническото му предложение комисията по избора е приложила неправилно тълкуване на предложението на участника, което е довело и до неправилна оценка на техническото му предложение.

Поради това КЗК отменя класирането и избора на изпълнител на обществената поръчка и връща процедурата на етап разглеждане на техническото предложение на Обединение „ТМГ Груп“.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.