КЗК отмени класирането в обществена поръчка на АЕЦ “Козлодуй”

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Изп. директор на АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Охрана на обекти собственост на АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД извън защитената зона с две обособени позиции – Обособена позиция 1 „Физическа охрана и пропусквателен режим”, разположени на територията на гр. Козлодуй, гр. Враца и ПОК Леденика и 20 обекта по обособена позиция № 2 ”Охрана със сигнално охранителна техника, находящи се на територията на гр. Козлодуй”.

Проучването установи, че оценителната комисия не е спазила разпоредбите на ЗОП, като не е изложила кратко описание на техническите предложения на участниците по подпоказатели К2.1 и К2.2, както и собствени мотиви за присъдения брой точки.

С връщане на преписката от етапа на разглеждане на техническите предложения, комисията следва да изложи кратко описание съобразно указанията за оценка по показателя и ясни мотиви във връзка с аргументите си за присъждане на съответния брой точки по показател К2 от методиката за оценка.

Също така проучването показа, че по показател К 1.3 комисията е следвало да предложи класираните на първо и второ място участници по обособена позиция № 2 за отстраняване, тъй като са представили оферта, която не отговаря на изискванията в документацията.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на кандидатите в обществената поръчка съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.