КЗК отмени класирането в обществена поръчка на АЕЦ Козлодуй

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на изпълнителния директор на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с обявление с предмет „Доставка, демонтаж и монтаж на огнезащитни врати в сградите на РО-5,6 блок, МЗ и ЕТУ-5,6 блок, СК-3, НРЗ и ИЛК”.

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „СОЛИД“ ООД, че предложените врати от класирания на първо място „Заводски строежи-Козлодуй“ АД не отговарят на минималните технически изисквания на възложителя за димозащита, тъй като не са изпитани съгласно стандарта БДС EN 13501-2:2007+А1:2009. Установеното несъответствие на техническото предложение е самостоятелно основание за отстраняване на участника. Допускането на офертата на този кандидат до класиране е съществено нарушение от страна на комисията за провеждане на процедурата и води до отмяна на решението за избор на изпълнител в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения в Плик № 2 в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.