КЗК отмени класирането в обществена поръчка за ремонт на училища

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на главния секретар на Министерство на образованието, младежта и науката, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-02/2008: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по 6 обособени позиции, в частта по обособена позиция № 4.

По жалбата на „Електролукс – Табаков и синове“ ООД проучването показа, че оценителната комисия е отстранила незаконосъобразно жалбоподателя, на основание, че не е доказал съответствие на предложената часова ставка с изискването за спазване на минималната цена на труда в строителството.

КЗК намира решението на комисията за неоснователно, тъй като никъде в документацията за участие не е поставено изискване към участниците да представят разпределение и съотношение на квалифициран и изпълнителски състав, нито е изискано от екипа, изпълняващ поръчката, да осъществява дейността си в рамките на 8-часов работен ден, с оглед изчисляване на минимална цена на труда.

По жалбата на „ПСГ“ АД КЗК установи, че класираният на първо място участник Обединение „Красстрой – Лобут“ е следвало да бъде отстранен от процедурата, тъй като офертата му не отговаря на няколко изисквания на възложителя.

На първо място, представената банкова референция, която следва да покаже, че фирмата е добър и лоялен клиент на банка и няма необслужвани задължения през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2011 г., не обхваща целия изискуем от възложителя период.

На второ място, за водещия партньор в Обединението, „Красстрой“ ООД, липсват копия от поне два договора за строителство или ремонт на строежи от трета категория, изпълнявани през предходните пет години /2007-2011г./ и референции към тях.

Основателно се явява и твърдението, че участникът Обединение „Красстрой-Лобут“ не разполага с действаща задължителна застраховка за трудова злополука за служителите, ангажирани с изпълнението на дейностите по обособената позиция.

Също така производството установи, че определеният специалист за ръководител на обекта не е доказал опит от мин. 8 години за управление на подобни дейности – ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищни или обществени сгради.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на офертите, оценяване и класиране на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
КЗК отмени класирането в обществена поръчка на МО

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-министъра на отбраната за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Невъоръжена охрана на освободени войскови имоти в управление на Министерство на отбраната“. От антимонополната комисия са констатирали редица нарушения на ЗОП, които се изброяват подробно в решението на КЗК, публикувано на страницата й в интернет.

КЗК връща преписката за ново разглеждане и оценяване на документите на участниците от плик № 3 – „Предлагана цена“ по съответните обособени позиции.

От публикувани днес решения на КЗК става ясно, че комисията е отменила като незаконосъобразно решение на кмета на община Нови пазар за класиране на участниците и определяне на изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Външна техническа помощ за организация и управление на проект „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар”.

КЗК счита, че класираният на първо място в процедурата участник „Рила консулт” ЕООД, гр. София, не е доказал, че отговаря на минималните условия за допустимост на възложителя за наличие на специфичен професионален опит от предложените от дружеството експерти в областта на техническия анализ и финансовите анализи.

Комисията за защита на конкуренцията е отменила решение на кмета на община Кайнарджа за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи в обект Осемкласно училище в УПИ IV – 559, кв. 11, по регулационния план на с. Голеш, община Кайнарджа”.

Производството установи, че възложителят е нарушил ЗОП, като е включил в състава на оценителната комисия двама външни експерти без нужната квалификация и компетентност в съответствие с предмета на обществената поръчка – изпълнение на строително-монтажни работи на сгради за обществено ползване.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.