КЗК отмени обществена поръчка и класиране в търг на Столична община

Спряха обществената поръчка за винетките

КЗК отмени решение на Столична община за откриване на обществена поръчка за събиране на отпадъци и поддържане на места за обществено ползване, както и решение за избор на изпълнител на Столична община за осигуряване на MAN свързаност.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на СО за откриване на обществена поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на отпадъци; почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване на територията на Столична община“ по обособени позиции, по жалбата на „Джи Ен Ти“ ЕООД.

Производството на КЗК установи, че в частта относно събирането на отпадъците, в документацията за участие няма яснота какъв е броят на съдовете за конкретната зона/обособена позиция, в резултат на което потенциалните участници нямат възможност да изчислят какви ще бъдат разходите по набавяне на съдовете, както и по тяхното събиране, тъй като липсва информация колко точно контейнери ще трябва да се осигурят, както и колко от тях ще трябва да бъдат „разположени“ на територията на обслужвания район.

Относно поддържането на площите, в документацията липсва съществена информация относно характеристиките на градините, зелените площи, гробищните паркове и т.н., поддържането на които ще бъде възложено на избрания за изпълнител участник. Неяснотата, която възложителят е допуснал, би могла да доведе до оценяване на конкретен участник с по-малко точки (тъй като единичните цени са включени в методиката за оценка) именно поради липсата на достатъчна информация.

Освен това Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на Ралица Стоянова – главен секретар на Столична община, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на MAN (Metropolitan Area Network) свързаност на Столична община”.

Проучването показа също така нарушение в документацията в частта „Санкции за неизпълнение на дейностите по почистване на улици и други места за обществено ползване и зимно поддържане“, където възложителят е предвидил две отделни санкции за едно и също нарушение. Налагането на двойно „наказание“ за потенциалния изпълнител според КЗК е прекомерно, с оглед естеството и характера на нарушението.Проучването показа, че класираният на първо място участник „Новател“ ЕООД не притежава разрешително от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за мобилна наземна мрежа – UMTS.

Мобилният интернет се предоставя чрез услугата 3G, за която се използва индивидуално определен радиочестотен спектър. За използването на този радиочестотен спектър е необходимо разрешително, което се издава само от КРС. Поради тази причина участникът на практика няма законово право да предоставя услугата 3G (мобилен интернет), въз основа на което е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и класиране на подадените оферти при спазване на мотивите, изложени в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.