КЗК отмени класиране в обществена поръчка на „София тех парк“

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „София Тех Парк“ АД, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект „Бизнес инкубатор“, реализиращ се по проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер bg161po003-1.2.05-0001-с0001“, открита с Решение № 14 от 08.11.2013 г. на възложителя, по жалбите на „Главболгарстрой” АД, Консорциум „Техно – Ин” ДЗЗД и ДЗЗД „Арго Ваника София Тех”.

Проучването по преписката установи, че оценителната комисия не е спазила утвърдената в документацията за участие методика за оценка на офертите, като не е извършила задължителния сравнителен анализ на предимствата и недостатъците на тези оферти, който покриват минималните изисквания на възложителя. Нарушението е съществено и е основание за отмяна на обжалвания акт на възложителя.

Като друго нарушение на процедурата КЗК счита незаконосъобразното отстраняване на участника Консорциум „Техно-Ин“ ДЗЗД, който е представил техническо предложение, което е следвало да получи по-малък брой точки по методиката, а не да бъде отстранено от участие.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.