КЗК отмени класиране в обществена поръчка на “Пирогов”

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за Втора детска клиника по анестезиология и реанимация с операционен блок, съгласно Договор № РД-31-199/11.03.2013 г. и Допълнителни споразумения №№ РД-31-232/23.09.2013 г. и РД-31-233/23.09.2013 г. с Министерство на здравеопазването“, открита с Решение № 208/07.02.2014 г. и Решение за промяна № 224/13.02.2014 г., в частта му по обособена позиция № 2.

Проучването установи, че избраният за изпълнител участник „Медилон“ ЕООД не отговаря на поставените критерии за подбор от възложителя. Кандидатът не е представил оторизационно писмо от производителя на предлагания продукт. Комисията за провеждане на процедурата е следвало да изиска от участника да отстрани непълнотата по предвидения ред в ЗОП, чрез представяне на допълнителни документи и доказателства за покриване на критериите за подбор. В случай че участникът не предостави необходимите документи, същият следва да бъде отстранен от процедурата. КЗК приема извършеното от страна на комисията на възложителя процесуално нарушение за съществено, водещо до отмяна на решението на възложителя за избор на изпълнител в обществената поръчка.

Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата от етап проверка на допустимост на документите в плик №1 на участниците по обособена позиция № 2 при спазване на мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.