КЗК отмени класиране в обществена поръчка на парк “Странджа”

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Дирекция Природен парк „Странджа“ за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, в частта по обособени позиции ОП 1: Ремонт на сграда на Информационно – посетителски център /ИПЦ/ в гр. Малко Търново и доставка и монтаж на фотопанели и ОП 3: Ремонт на сграда и допълване на експозицията на Информационно – посетителски център на парка – Горска сбирка в село Граматиково“, открита с Решение № 128 – ОПОСЗ от 22.12.2014 г. на възложителя.

Производството установи, че при разглеждането на писмената обосновка на жалбоподателя АКЗ – Бургас“ ЕООД, комисията не се е обосновала с необходимите мотиви защо не приема ценовото предложение на участника. ЗОП задължава комисията на възложителя да изиска подробна писмена обосновка във всички случаи, когато офертата на участник съдържа ценово предложение, което е с 20 на сто по благоприятно от средната стойност на останалите оферти. В случая комисията е преповторила изложените мотиви, формално е отбелязала, че има представени анализи на всички цени и е направила заключение за отхвърляне на писмените обосновки. КЗК приема, че липсата на необходимата аргументация от страна на комисията на възложителя е съществено нарушение, което е основание за отмяна на решението на възложителя за класиране в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите предложения съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.