КЗК отмени класиране в обществена поръчка на МТСП

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на труда и социалната политика, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на анализ и на проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора, осигуряване на лектори и модератори за участие в шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара и заключителна конференция с международно участие в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен №VS/2014/0026”.

Производството по преписката установи, че в протокола от работата си оценителната комисия не е направила кратко описание на техническите предложения на участниците в процедурата, като директно е пристъпила към поставяне на оценки. Изложени са мотиви, от които не може да се прецени въз основа на какви конкретни обстоятелства е извършено съответното оценяване от страна на членовете на комисията.

Липсата на кратко описание на направените предложения, когато критерият е икономически най-изгодна оферта, води до необоснованост на оценяването на техническите оферти на участниците, което опорочава провеждането на процедурата и е основание за отмяна на обжалваното решение за класиране само на това основание.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане и преценка на документите в плик № 2 съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.