КЗК отмени избора на строител на интермодален терминал в Русе

Спряха обществената поръчка за винетките

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителни процедури за проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе”.

Проучването установи, че при разглеждане на офертите оценителната комисия е изискала от класирания на първо място участник Обединение „Дунав“ данни, които е трябвало вече да бъдат попълнени от кандидата в декларация за авансово плащане. Дружеството е представило нова попълнена декларация, което представлява представяне на нов документ по процедурата, отстраняващ несъответствия по съдържанието на Плик № 3, което съгласно ЗОП не се допуска. КЗК счита, че по този начина са нарушени принципите на свободна и лоялна конкуренция и недопускане на дискриминация по отношение на останалите участници в процедурата, които стриктно са се запознали с изискванията на възложителя и са подготвили оферти в съответствие с обявените условия. Комисията е следвало да констатира несъответствие на Плик № 3 от офертата на Обединение „Дунав“ на съответния етап на процедурата с изискванията на възложителя и да предложи участника за отстраняване от процедурата.

На второ място производството показа, че комисията не е обосновала поставения брой точки на техническите предложения на участниците. Липсата на анализ, яснота и прозрачност при оценяването на офертите нарушава отново принципите на ЗОП за правилно провеждане на процедурите и разходване на публични средства, за равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците при спазване на изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.