КЗК отмени избора на консултант за Северната скоростна тангента

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“”.

Проучването установи, че двама от предложените експерти от класирания на първо място участник Обединение „СЖС Технос-СЖС България” не са представили валидни доказателства за минимален професионален стаж и образование съобразно изискванията на възложителя. Комисията за провеждане на процедурата е следвало да изиска допълнително съответните документи, доказващи специфичния опит на експертите.

Като второ нарушение на процедурата КЗК счита факта, че оценителната комисия не е изпълнила задължението си да изиска от класирания на второ място участник Обединение „Инфрам Северна тангента СОП” да представи за дружество „Инфрам” АД – Чехия съответен документ, доказващ правото му да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки като консултант в строителството или строителния надзор. След като не е сторила това, комисията е допуснала съществено нарушение на процедурните правила, което не може да бъде отстранено.

КЗК връща процедурата от етап ново разглеждане на документите в Плик № 1 от офертите на участниците при стриктно спазване на задължителните указания в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.