КЗК отмени избора на изпълнител за пречиствателна станция в Асеновград

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение кмета на община Асеновград за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), гр. Асеновград“.

По жалбата на „Строително-предприемачески Холдинг“ ЕООД проучването установи, че класираният на първо място кандидат Консорциум „Асеновград 90“ не е доказал съответствие на предложен ключов експерт с изискванията на възложителя за минимум 5 години стаж.

КЗК счита за основателно и твърдението на жалбоподателя, че класираният на второ място участник Обединение „АГУА Асеновград“ не е доказал, че отговаря на изискванията за специфичен опит при изпълнение на договори, сходни с предмета на поръчката.

Основателни също така са твърденията на „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД, касаещи представената писмена обосновка относно предложения срок за изпълнение от страна на Консорциум „Асеновград 90“. Оценителната комисия не е изложила собствени аргументи защо приема обосновката, което противоречи на изискването за мотивираност на актовете и представлява съществен порок на процедурата.

КЗК приема за основателно и твърдението на жалбоподателя, че оценките на техническите оферти на класираните на първо и на второ място участници не са мотивирани. Проучването установи, че комисията не е изложила конкретни аргументи относно предимствата или недостатъците на технически предложения, така че да бъде направен извод кое обуславя размера на получените точки.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 1 съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.