КЗК отмени избора на изпълнител за модернизация на пречиствателната станция в Дупница

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Дупница за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Реконструкция, модернизация и разширения на градска пречиствателна станция за отпадни води – гр. Дупница и доизграждане на канализационна мрежа”. От съобщение на сайта на КЗК става ясно, че проучването по преписката е установило, че назначената комисия за провеждане на процедурата е в незаконосъобразен състав, като в нея фигурират лица без необходимата квалификация и опит в съответствие с предмета на обществената поръчка.

Незаконосъобразният състав на оценителната комисия рефлектира и върху всички извършени от нея действия, които губят своята правна сила.

Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да изпълни възложените му задачи, като разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците за изпълнение на поръчката.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка в законосъобразен състав, в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.