КЗК отмени избора на изпълнител на паметник на Св. Климент Охридски в Стара Загора

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Стара Загора, с което се класират участниците и се определят наградените участници в конкурс за проект с предмет „Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора по случай 1100 години от неговата смърт.

Проучването установи, че техническата комисия не е изпълнила задължението си да провери съответствието на съдържанието на проектите с изискванията на конкурсната програма. Съгласно Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, техническата комисия проверява дали проектите отговарят на изискванията на конкурсната програма като съдържание. Същата прави писмено предложение до журито да отпаднат от разглеждане тези проекти, които не отговарят на конкурсната програма. В производството е установено, че проектът на Наско Настев, скулптор и арх. Красимир Добрев, класиран на първо място, не е съобразен с изискването за ситуиране на паметника, поради което тази оферта е следвало да бъде отстранена от процедурата.

КЗК връща обществената поръчка от последното законосъобразно действие – проверка на проектите от техническата комисия за съответствието на съдържанието им с изискванията на конкурсната програма.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.