КЗК отмени избора на изпълнител на европроект в Лом

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Лом за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Лом”, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013”.

По жалбата на „Мегаинвест-холд” ЕООД проучването установи, че жалбоподателят е отстранен незаконосъобразно от участие в процедурата.

КЗК счита, че мотивът за отстраняването – непредставяне на доказателства от участника, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа категория, трета група: строежи от енергийната инфраструктура, не обуславя отстраняване от процедурата, тъй като никъде в документацията възложителят не е поставил изрично изискване участниците да са регистрирани в ЦПРС за първа категория за всяка от групите строежи. В документацията също така липсва информацията, че предметът на обществената поръчка е свързан с енергийната инфраструктура.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците в съответствие с мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.