КЗК отмени избор на строител на три центъра за настаняване от семеен тип

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Шумен относно обявяване за класирането на участниците и определяне на изпълнители в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителни и монтажни работи на три центъра за настаняване от семеен тип”.

КЗК счита, че решението на възложителя за избор на изпълнител следва да бъде отменено поради две нарушения при разглеждането и оценяването на офертите.

На първо място, по жалбата на „Крис Груп“ ЕООД, проучването показа, че оценителната комисия не е дала възможност на жалбоподателя да поправи пропуск в представената документация от плик № 1 – „Документи за подбор“ и да докаже наличие на 5-годишен опит в управлението на инвестиционни проекти на предложения ръководител, пише в решението на КЗК.

Като следващо нарушение на процедурните правила КЗК установи, че комисията не е мотивирала поставените оценки за техническото предложение, в резултат на което е издала протокол, от който не става ясно въз основа на какви доказателства е достигнала до определения брой точки.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор съобразно мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.