КЗК отмени избор на изпълнител за строителство на горски пътища

Комисията за защита наконкуренцията отмени решение надиректора на ДП „Южноцентрално държавно предприятие” за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сключване на рамково споразумение с предмет: „Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях за нуждите на Южноцентрално държавно предприятие”.

Проучването показа, че трима от включените външни експерти в състава на оценителната комисията нямат професионална подготовка в съответствие с предмета на обществената поръчка. С оглед притежаваните от тях специалности – „юрист”, „финанси и стопанско управление”  и „ВиК-пречистване на водите” – и предвид липсата на документи, удостоверяващи нужните квалификация, компетентност и опит, КЗК счита, че с привличането на съответните външни експерти в състава на помощния орган не е спазен Закона за обществените поръчки.

Комисията връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.