КЗК отмени избор на изпълнител за сметосъбиране в Стара Загора

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Стара Загора за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в община Стара Загора”.

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата неправилно не е уважила талоните за регистрация на автомобили, съдържащи екологична категория „Евро 4”, предложени за изпълнение на поръчката от жалбоподателя „Нелсен Чистота” ООД.

В тази връзка КЗК приема, че комисията е предложила незаконосъобразно за отстраняване участника на основание, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и не покрива поставените изисквания за технически възможности – минимален стандарт Евро 4.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите от плик № 1 на участниците и преценка на условията за допустимост в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.