КЗК отмени избор на изпълнител за превоз на пътници в община Карлово

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Карлово за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на община Карлово по обособени позиции”, в частта му по обособена позиция № 3.

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата не е коментирала представената от класирания на първо място „Копсис транс” ООД писмена обосновка във връзка с неговото значително по-благоприятно (с повече от 20%) ценово предложение. Комисията направо е приела, че ценовите предложения и на тримата участници в процедурата отговарят на изискванията на възложителя и е преминала към класиране по критерий най-ниска цена. Нарушението представлява самостоятелно правно основание за отмяна на решението за класиране в обществената поръчка, тъй като не е осъществено конкретно задължение от страна на комисията, без което не може да бъде преминато на етап оценяване на ценовите предложения и класиране на участниците.

КЗК връща преписката на етап ново разглеждане на писмената обосновка на участника „Копсис транс” ООД при съобразяване с мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.