КЗК отмени избор на изпълнител за изграждане на детски площадки в Ловеч

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Ловеч за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изграждане на детски площадки за игра на открито в гр. Ловеч”.

КЗК приема за незаконосъобразно отстраняването от процедурата на жалбоподателя „Проинвест Строй” ЕООД, на основанието, че в плик 1 от офертата му се съдържа информация за оферираната цена, която не следва да се съдържа извън плик 3 – „Предлагана цена”. Проучването установи, че посочените документи касаят доказването на минал опит на участника в изпълнението на поръчки със сходен предмет на дейност – припокриващи се със съответната обществена поръчка видове строително-монтажни работи и по никакъв начин не представляват волеизявление на участника относно съществен елемент на офертата му по конкретната обществена поръчка на община Ловеч.

КЗК връща процедурата от етап преглед на документите в плик № 1 на участниците съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.