КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Столична община

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на зам.-кмета на Столична община, за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Актуализиране на технически паспорти на съществуващи строежи по Наредба № 5 на МРРБ от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите на 27 детски и учебни заведения, общинска собственост”.

Производството установи, че жалбоподателят „Архкон Проект” ООД е отстранен незаконосъобразно от процедурата за избор на изпълнител, като възложителят се е позовал на формално основание за отстраняване на участника – допуснати аритметични грешки в ценовото предложение при изчисляването на дължимия ДДС.

Съгласно трайната практика на КЗК и ВАС, при наличие на аритметични грешки в предложенията на участниците, следва да се изследва по какъв начин те се отразяват върху окончателното предложение на участника, както и как влияят на процеса на оценяване на финансов показател „предлагана цена” К1. В конкретния случай аритметичните грешки на участника не са се отразили на яснотата на направените ценови предложения, като действителният размер на цената с начислен ДДС е лесно установим. По тази причина може да се извърши преизчисляване от страна на комисията или от участника, като се поискат разяснения по реда на чл. 68, ал. 11 ЗОП, без това да представлява изменение на ценовата оферта на участника.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите оферти на участниците при спазване на мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.