КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Златоград

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Златоград за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино – Старцево/ – Пресока – мах. Читакови колиби“, в частта по обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Ерма река, община Златоград“, по жалбата на „Дюлгер“ ООД.

Проучването по преписката установи, че оценителната комисия незаконосъобразно е отстранила жалбоподателя от участие, като погрешно е счела, че в техническото си предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 участникът не е представил сертификати/декларации за арматура ф 6.5. От офертата на „Дюлгер“ ООД е видно, че дружеството е представило Декларация за съответствие № СИ-06-08 от „Стомана Индъстрис“ АД, в която е предвидена армировъчна стомана с клас B500B и B500C, съответстваща на стандартите БДС 9252 – 2007 и БДС EN 0080:2007.

В конкретния случай възложителят е поставил като единствено изискване арматурата за изпълнение на обособена позиция № 1 да бъде с ф 6.5 мм, без да посочва от какъв клас стомана следва да бъде изработена същата, да има или не профилирана повърхност. В този смисъл, оценителната комисия неправилно е приела в протокола си, че арматура ф 6.5 отговаря единствено на стомана клас B 235, доколкото арматура ф 6.5 може да бъде изработена и от стомана клас B500B и B500C.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик 2 съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.