КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Бяла

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на кмета на община Бяла за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе), работно проектиране и изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката, изграждане на РСУО за регион Борово (Бяла, област Русе) и доставка на мобилно експлоатационно оборудване за РСУО“

Проучването по преписката показа, че възложителят незаконосъобразно е променил състава на комисията за провеждане на обществената поръчка. С оглед естеството и значимостта на работата на този орган законът въвежда стриктни правила за промяна на неговия състав. В настоящия случай КЗК приема, че липсват обективни обстоятелства, налагащи промяна на състава на оценителната комисия.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка, като в помощния орган трябва да участват лицата, определени първоначално със заповедта на възложителя, освен ако не са налице обективни обстоятелства, които ги възпрепятстват да упражняват дейността си.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.