КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на НКЖИ

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за рехабилитация и модернизация на железопътни участъци по обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 2 – „Изготвяне на технически проект за рехабилитация на железопътна отсечка „Волуяк – Храбърско – Перник” за проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа”.

Проучването по преписката показа, че в състава на комисията за провеждане на процедурата не са включени експерти с квалификация и опит по изготвяне на проектни проучвания, кадастрални карти и технически проекти в областта на железопътната инфраструктура – основни дейности по поръчката. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците и по-специално техническите оферти.

КЗК освен това установи, че Консорциум „В.Х.П. Проект 2014”, определен за изпълнител по обособена позиция № 2, не е доказал, че отговаря на минималните изисквания на възложителя за технически, икономически и финансови възможности, тъй като не е представил валидна застрахователна полица за професионална отговорност.

Също така, посоченият от Консорциум „В.Х.П. Проект 2014” ключов експерт „Железен път” не е доказал, че отговаря на едно от условията на възложителя – да притежава минимум 8 години опит в проектирането на железопътна инфраструктура.

КЗК връща процедурата на етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществената поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.