КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на НКЖИ

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Генералния директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието на всички части на инвестиционните проекти по проект „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас – Фаза 2“.

Правният анализ на КЗК по преписката установи, че офертата на ЕТ „Ел Транс инженеринг – ВМ“ не е изготвена в съответствие с изискванията на възложителя. Тъй като комисията за провеждане на процедурата не е отразила несъответствията в офертата в протокола от работата си, кандидатът не е получил възможност да представи редовни документи за участие в процедурата поради пропуск на самия възлагащ орган. В тази връзка КЗК приема, че са налице условия за връщане на процедурата за нова проверка на документите за подбор на ЕТ „Ел Транс инженеринг-ВМ“, повтаряне на процедурата по чл. 68, ал. 7-ал. 9 от ЗОП по отношение на участника и продължаването й съгласно констатациите и изискванията на закона.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане на документите за подбор на участниците съгласно изискванията на ЗОП и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.