КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на МОСВ

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на министъра на околната среда и водите за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване на газ-анализаторна апаратура за контрол на качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол“, в частта по обособена позиция № 5 „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на анализатори MLU – модел MLU 400, MLU 200А, MLU 100А, MLU 300, MLU 101А и MLU 201А”.

Проучването установи, че избраният за изпълнител в обществената поръчка „Лабконсулт” ЕООД, гр. София, не отговаря на изискванията на възложителя. Участникът не е доказал, че притежава валидна оторизация от дружеството-производител на анализаторите MLU – Monitoring für Leben und Umwelt GmbH.

КЗК счита, че оценителната комисия е нарушила процедурата, като е допуснала кандидата до разглеждане и оценяване на техническото предложение по обособена позиция № 5, без да констатира, че приложените от него оторизационни писма не отговарят на условието да бъдат издадени от производител/дистрибутор на апаратурата.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.