КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на БАН

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Института по полимери към БАН за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на апаратура за анализ и получаване на полимерни и композитни материали – първи етап”, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, в частта по обособена позиция 3.

При извършената проверка КЗК установи, че в протоколите от работата на комисията не се съдържа описание на техническите предложения и мотиви в съответствие с изискванията на закона. Доколкото липсва кратко описание на техническите предложения на участниците според изискванията на ЗОП и не са изложени никакви мотиви за присъдените точки по отделните характеристики на предлаганата апаратура, КЗК приема, че извършеното оценяване е немотивирано. Комисията за провеждане на процедурата е издала протокол, от който не става ясно въз основа на какви доказателства, съдържащи се в офертите на участниците, е достигнала до определения брой точки и кои обстоятелства по предложенията обуславят присъдените оценки.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения, оценка и класиране в съответствие с изискванията на документацията за участие, закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.