КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на БАН

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Института по полимери към БАН за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на апаратура за анализ и получаване на полимерни и композитни материали – първи етап”, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, в частта по обособена позиция 3.

При извършената проверка КЗК установи, че в протоколите от работата на комисията не се съдържа описание на техническите предложения и мотиви в съответствие с изискванията на закона. Доколкото липсва кратко описание на техническите предложения на участниците според изискванията на ЗОП и не са изложени никакви мотиви за присъдените точки по отделните характеристики на предлаганата апаратура, КЗК приема, че извършеното оценяване е немотивирано. Комисията за провеждане на процедурата е издала протокол, от който не става ясно въз основа на какви доказателства, съдържащи се в офертите на участниците, е достигнала до определения брой точки и кои обстоятелства по предложенията обуславят присъдените оценки.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения, оценка и класиране в съответствие с изискванията на документацията за участие, закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.