КЗК отмени избор на изпълнител на спортна зала в гр. Елхово

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Елхово за обявяване на класирането и участника избран за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на СМР по реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна зала – гр. Елхово“.

Проучването на КЗК е установило, че при провеждане на процедурата, оценителната комисия незаконосъобразно е допуснала до участие офертата на „Инком ПВ“ ООД, впоследствие избран за изпълнител на обществената поръчка. Дружеството е предложило за ръководител на обекта лице, което не покрива минималните изисквания на възложителя за опит в строително-монтажните работи.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.